Blank Template for Bootstrap

ทันตกรรมเด็ก

Card image cap

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทันตกรรมป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย

  • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
  • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
  • การทำความสะอาดและขัดฟัน
  • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
  • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer)
  • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส


D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.