Blank Template for Bootstrap

คำประกาศสิทธิ์ของคนไข้

เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพด้านสุขภาพและผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้.D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.